Povinnosť zachovávať mlčanlivosť je pre lekárnika daná zákonom

Aktuálne sa v médiách prepiera nešťastná udalosť okolo redaktora televízie Markíza, ktorý svojim autom zrazil rodinu na bicykli. Tomáš Szalay ( konzultant v Health Policy Institute)  sa zamýšľa nad únikom informácii o zdravotnom stave. Vo svojom článku Na žiadosť rodiny nebudeme informovať… upozorńuje:

O zdravotnom stave žiadneho pacienta nesmie nemocnica informovať verejnosť. Zdravotníkov k tomu zaväzuje zákon, a v ňom zakotvená povinnosť zachovávať MLČANLIVOSŤ. Mlčanlivosti môže zdravotníka zbaviť jedine samotný pacient alebo orgán, ktorý vydal nemocnici povolenie (v tomto prípade ministerstvo), a to len na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní či súdov. Pre milovníkov konkrétností: § 80 ods. 2 a 3 zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch.

Tento konkrétny § sa dotýka ak lekárnikov, pretože aj my sme zaradený medzi zdravotníckych pracovníkov:

§ 27
Kategórie zdravotníckych pracovníkov

Zdravotnícke povolanie vykonávajú zdravotnícki pracovníci v týchto kategóriách:
a) lekár, ak ide o povolanie lekár,
b) zubný lekár, ak ide o povolanie zubný lekár,
c) farmaceut, ak ide o povolanie farmaceut,
d) sestra, ak ide o povolanie sestra,
e) pôrodná asistentka, ak ide o povolanie pôrodná asistentka,
f) laborant, ak ide o povolania technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant a farmaceutický laborant,
g) asistent, ak ide o povolania verejný zdravotník, rádiologický asistent, zdravotnícky záchranár, dentálna hygienička, asistent hygieny a epidemiológie, asistent výživy, masér, sanitár a zdravotnícky asistent,
h) technik, ak ide o povolania optometrista, zubný technik, očný optik, ortopedický technik a elektrotechnik,
i) iný zdravotnícky pracovník, ak ide o povolania fyzioterapeut, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik.

A medzi povinnosti zdravotníckeho pracovníka patrí:

§80 odsek 2: Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania.

(3) Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.
(4) Povinná mlčanlivosť sa neporuší postúpením zdravotnej dokumentácie medzi lekármi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť, ako aj v ďalších prípadoch ustanovených osobitným predpisom.59)
(5) Povinná mlčanlivosť sa neporuší ani informovaním
a) zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie nepresahuje rámec informácií, ktoré zdravotnícky pracovník nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní tých právomocí a v takom rozsahu, ktoré im priznáva tento zákon.
(6) Povinnosť oznamovať určité skutočnosti uložené zdravotníckemu pracovníkovi osobitnými predpismi60) týmto nie je dotknutá. Ten, komu sa skutočnosti oznamujú,
je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť.

Share Button

Vložte komentár