Zaručený elektronický podpis sa stáva nevyhnutnosťou

Daňové riaditeľstvo si vynucuje používanie zaručeného elektronického podpisu. Je to vedľajší efekt nových pravidiel okolo cezhraničnej DPH, podobne ako súhrnné výkazy.

Pre elektronické podania dokumentov je možné uzavrieť dohodu o elektronickom podávaní bez nutnosti mať zaručený podpis. No keď chce firma späť od daňovákov (štátu – EU) peniaze, zrazu už to nie je možné a zaručený elektronický podpis sa vyžaduje:

Žiadosť je možné podať len elektronicky cez portál Daňového riaditeľstva SR a len so zaručeným elektronickým podpisom. Platiteľ získa podpis od certifikačnej autority autorizovanej Národným bezpečnostným úradom SR (www.nbusr.sk). Ak platiteľ nie je užívateľom autorizovaných elektronických služieb alebo nemá zaručený elektronický podpis odporúčame urobiť potrebné úkony čo najskôr.

Vrátenie DPH z iných členských štátov za rok 2009

Ukazuje sa, že daňové riaditeľstvo koná na základe zákona o DPH. Po poslednej novelizácii kvôli uplatneniu nových EU pravidiel pre cezhraničné DPH sa stala nebadane zaujímavá vec:

Nakoľko celá komunikácia v rámci nového systému vrátenia dane medzi členskými štátmi prebieha výlučne elektronicky a nie je možnosť zasielania žiadosti ani jej časti v papierovej podobe, zákon o DPH v ustanovení § 55f ods. 2 upravuje, že na spôsob podania žiadosti o vrátenie dane sa nevzťahuje osobitný predpis, konkrétne § 20 ods. 4, 8 a 10 zákona o správe daní. Uvedené vylučuje možnosť doručovania na základe dohody uzavretej so správcom dane podľa § 20 ods. 8 zákona o správe daní. Z dôvodu zaručenia autenticity dokumentu a identifikácie autora, resp. odosielateľa je nevyhnutné pri podávaní žiadosti o vrátenie dane použiť zaručený elektronický podpis ako bezpečnostný prvok, ktorý umožňuje rovnosť elektronického a papierového dokumentu.

Najčastejšie otázky a odpovede k podávaniu žiadostí o vrátenie DPH v inom členskom štáte
Európskeho spoločenstva

Zabezpečenie zaručeného elektronického podpisu sa týmto stáva pre právnické osoby nevyhnutnosťou pre podnikanie v EU. A to je skutočnosť, ktorá by nemala ostať len tak nepovšimnutá. Ba naopak, mal by vzniknúť tlak na všetky naše štátne úrady, aby elektronické podateľne poriadne rozvinuli a dokázali komunikovať aj v režime bez papiera.

Z minulého roku mi tam visí jeden nákup nejakej drobnej elektoniky, takže náklady na zriadenie zaručeného elektronického podpisu by prekročili hodnotu vrátenej DPH skoro trojnásobne. A pri započítaní nákladov škrípania zubov a principiálnej nasranosti sa dostávam do ešte hlbších záporných čísiel. No nekupte to, když je to tak výhodný.

Viete, podnikanie je racionálna vec. Racionalita je reprezentovaná mierou produktivity práce a ziskom. Ak je niečo čistou stratou, je to sprevádzané škrípaním zubov. Ak bude mať zriadenie zaručeného elektronického podpisu nejaký racionálny zmysel, budem štát chváliť. V tejto chvíli, darmo ide o môjmu srdcu blízke elektronické prostriedky a bezpapierovú kanceláriu, ten pocit zmysluplnosti u e-podpisu zatiaľ nemám. A na ťahu je jednoznačne štát.

Share Button

One Response to “Zaručený elektronický podpis sa stáva nevyhnutnosťou”

  1. Zaručený elektronický podpis by mala dostávať automaticky fyzická osoba spolu s občianskym preukazom a právnická osoba spolu s prideleným IČO.

Vložte komentár