Archive for ŠUKL

You are browsing the archives of ŠUKL.

Stanovisko SÚKL k tvrzením uváděným v informacích o přípravku, Státní ústav pro kontrolu léčiv

SÚKL konstatuje, že předmětná tvrzení nespadají do žádného z výše uvedených bodů na obalu. Nejedná se o indikace, dávkování, ani kontraindikace (bod 15). Tvrzení nelze považovat ani za bezpečnostní upozornění, jejichž uvedení na obalu by bylo nezbytné pro zajištění bezpečného užívání léčivého přípravku, ani za informace velmi důležitého charakteru z hlediska naplnění cílů na minimalizaci rizik […]

Samoudanie a samopokutovanie dostáva v lekárenstve nový rozmer

Po zavedení centrálneho úložišťa receptov v Českej republike prichádza ďalší samoudávací nástroj do lekární.

Informácie získané z hlásení českých lekárni o vydaných liekoch

Veľmi podrobný prehľad, konkrétne a presné čísla. Český SUKL sa skutočne pochlapil. Keď už im tie hlásenia posielame, tak nám niečo za to opätuje. Naprostá většina celkového objemu vydaných balení spadá do 1. cenového pásma. Z celkového počtu 23,854 mil. vydaných balení v hodnotě 3,883 mld. Kč spadá do tohoto pásma: * počet balení – […]

ŠUKL vydal jazykovú príručku

Pomôckou pre nás všetkých, ktorí sa zaoberáme popularizáciou farmácie a lekárenstva môže byť nedávno vydaná jazyková príručka z klávesníc pracovníkov Štátneho ústavu pre kontrolu liečív. Táto príručka vychádza zo skúseností pracovníkov Sekcie bezpečnosti liekov a klinického skúšania ŠÚKL a má za cieľ pomôcť pri príprave a schvaľovaní schvaľovaní týchto textov poukázaním na najčastejšie zistené chyby. […]

Poisťovne kontrolovali “off label” preskribciu psychofarmák

Na nedávnu kontrolu správnej indikácie v súlade s registračnou dokumentáciou sa dá pozerať z rôznych uhlov. Jedným je aj takzvaná “off label” preskribcia. Antipsychotiká, o ktoré pri kontrolách išlo, sú indikované na liečbu schizofrénie, ale môžu byť veľmi úspešne použité aj na ďalšie choroby z okruhu schizofreniformných porúch, ktorých je oveľa viac. “V Slovenskej republike […]