Archive for vyhláška

You are browsing the archives of vyhláška.

Hlavné body vyhlášky o duálnom zobrazovaní cien v zdravotníctve

Vybral som dva hlavné body, ktoré sa týkajú označovania tovaru v oficíne. Našťastie nás nateraz nečaká žiadne povinná spartakáda s kliešťami na označovanie cien. Vyhláška vyňala cenovky na liekoch z povinného duálneho zobrazovania: §3 Vyňatie z duálneho zobrazenia (1) Duálne zobrazovanie v oboch menách sa nevyžaduje pri jednotlivých predpisoch preddavkov na poistné a poistnom, ak […]

Nový zoznam zakázanej generickej substitúcie

V zbierke zákonov v čiastke 94 vyšla vyhláška č. 209/2008, ktorá platí od 1.júla 2008. Ustanovuje zoznam ATC skupín liečiv, pri ktorých nie je možný výdaj náhradného generického lieku. Je vysoký predpoklad, že dodávatelia softvéru pre naše lekárne zapracujú jej znenie, teda hlavne jej prílohu do expedičného minima, ktoré bude k dispozícii expedientovi počas výdaja […]