ŠUKL vydal jazykovú príručku

Pomôckou pre nás všetkých, ktorí sa zaoberáme popularizáciou farmácie a lekárenstva môže byť nedávno vydaná jazyková príručka z klávesníc pracovníkov Štátneho ústavu pre kontrolu liečív.

Táto príručka vychádza zo skúseností pracovníkov Sekcie bezpečnosti liekov a klinického skúšania ŠÚKL a má za cieľ pomôcť pri príprave a schvaľovaní schvaľovaní týchto textov poukázaním na najčastejšie zistené chyby. Môže byť pomôckou nielen pre koordinátorov, ale aj posudzovateľov a držiteľov registrácie.

Príručka pre koordinátora (PDF dokument)

Príručka obsahuje konkrétne jazykové rady, gramatické pravidlá a štylistické odporúčania špecifické pre texty z oblasti farmácie. Veľmi užitočnou sú porovnávacie tabuľky, ktoré vedľa nevhodného či nespisovného výrazu priamo navrhujú správny spisovný či zjednocujúci pojem.  Špičkoví odborníci si môžu rozšíriť svoju slovnú zásobu o synonymá, ktorým aj obyčajný pacient porozumie.

Na mnohých miestach zaznie upozornenie na to, že jazyk dokumentu je potrebné prispôsobiť cieľovej skupine, ktorej je dokument určený:

Je možné použiť slová tehotenstvo, gravidita, ťarchavosť. V SmPC sa uprednostňuje „gravidita“ v PIL zase „tehotenstvo“. Rada typu: „Liek sa môže používať v gravidite a počas laktácie len po odporučení lekárom“ nie je vhodná, lebo zdravotníckemu pracovníkovi, ktorému je SmPC určené, nič nepovie. Miesto “nenarodené dieťa” lepšie použiť “plod”.

Treba rešpektovať vyjadrovanie, ktoré sa v praxi vyskytuje a ktorému budú naši lekári rozumieť bez zložitých prepočtov. Napr. kreatinín udávať v μmol/l a nie v mg/ml alebo mg/dl.

Zaujme prístup ŠUKL k termínom “nežiadúce účinky” a “vedľajšie účinky”.

Zaužívalo sa používanie termínu „nežiaduce účinky“ v súhrne charakteristických vlastností lieku a „vedľajšie účinky“ v písomnej informácii pre používateľov. Má to oklamať pacientov, aby sa nebáli liek používať. Tento termín je však v podstate nesprávny.

Štýl (PIL) má byť určený pre používateľa, t.j. pacienta – laika, a to aj vtedy, ak je to liek, ktorý sa používa výhradne lekármi v nemocnici, napr. infúzne roztoky alebo rádiofarmaká. Preto sa používajú aj výrazy, ako vedľajší účinok miesto nežiaduci účinok.

Na záver odborníka pobavia citáciami z reálnych podkladov, ktoré pracovníkom ŠUKL pristáli na stoloch.

Príručka vydaná formou PDF dokumentu svojim záberom ďaleko prekračuje hranice, registračnej dokumentácie, farmácie či lekárenstva a môže byť vhodným doplnkom príručnej knižnice aj pre editorov novín a PR agentúr.

Share Button

Vložte komentár