Hlavné body vyhlášky o duálnom zobrazovaní cien v zdravotníctve

Vybral som dva hlavné body, ktoré sa týkajú označovania tovaru v oficíne. Našťastie nás nateraz nečaká žiadne povinná spartakáda s kliešťami na označovanie cien. Vyhláška vyňala cenovky na liekoch z povinného duálneho zobrazovania:

§3 Vyňatie z duálneho zobrazenia
(1) Duálne zobrazovanie v oboch menách sa nevyžaduje pri jednotlivých predpisoch preddavkov na poistné a poistnom, ak je duálne zobrazená celková pohľadávka alebo celkový záväzok platiteľa poistného.
(2) Duálne zobrazovanie v oboch menách sa nevyžaduje pri

a) jednotkových cenách zdravotných výkonov,
b) sumách uvedených na digitálnych prostriedkoch zobrazovania cien, kde je postačujúce uvádzať predajnú cenu v hlavnej mene,
c) označovaní cien na cenovkách umiestnených priamo na výrobkoch, kde je postačujúce uvádzať ceny v hlavnej mene, ak sú ceny týchto výrobkov inak vhodne duálne zobrazené na viditeľnom mieste v blízkosti tohto výrobku,
d) označovaní cien výrobkov predávaných na jednotky

To znamená, že do 31. decembra môžeme na lieky lepiť cenovky v korunách a od 1.12009 už len v Euro. Na nevypredanom sortimente bude treba v januári korunové cenovky pravdepodobne prelepiť cenovkami v Euro. Rovnako netreba kupovať nové zákaznícke displeje, ani robiť úpravy v zobrazovaní cien na nich.

Aby sme v lekárni mohli splnili povinnosť  duálneho zobrazovania, stačí mať na prístupnom mieste cenník s duálnymi cenami. Do starého katalógu liekov stačí vložiť konverznú tabuľu a nové katalógy treba už tlačiť v duálnom režime.

§ 4 Postupy a metódy duálneho zobrazovania

Pri poskytovaní niektorých výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve sa uplatnia tieto postupy duálneho zobrazovania:
a) u subjektov poskytujúcich svoje výrobky a služby ako súčasť zdravotnej starostlivosti vrátane lekárenskej starostlivosti uvedené v zoznamoch alebo katalógoch

1. publikovaných pred vznikom povinnosti duálneho zobrazovania, ak výrobky alebo služby boli
poskytnuté po vzniku povinnosti duálneho zobrazovania, sa ceny zobrazia prostredníctvom konverznej tabuľky, ktorá sa vloží do zoznamu alebo
katalógu,
2. publikovaných po vzniku povinnosti duálneho zobrazovania
sa ceny duálne zobrazia v katalógu prostredníctvom konverznej tabuľky, ktorá je súčasťou
každého zoznamu alebo katalógu,

b) u poskytovateľov a subjektov poskytujúcich výrobky, služby a výkony v oblasti zdravotníctva na základe živnostenského oprávnenia sa ceny všetkých výrobkov, služieb a výkonov duálne zobrazia v cenníkoch na viditeľnom a dobre prístupnom mieste.

S ohľadom na očakávané požiadavky na duálne zobrazovanie cien liekov  je teda vhodné:

  • Minimalizovať akékoľvek označovanie tovaru v oficíne cenovkami na krabičkách.
  • Vrámci vystavenia tovaru v oficíne (samoobslužná časť, presklené vitríny…) využívať duálne cenovky na regáloch (v súlade so správnou technikou predaja a správnou cenotvorbou u neregulovaného sortimentu).
  • Maximálne využívať možnosť poskytnúť informáciu o cene formou verejne dostupného cenníka. Treba dbať na jeho aktuálnosť v čase.
  • Maximálne slovne informovať počas expedície o cene v oboch menách a maximálne ponúkať účtenky k expedovaným liekom a nákupom ( zvýšenie pocitu pacienta, že je dostatočne informovaný)
  • Vyžadovať od dodávateľov expedičného SW, aby bolo prehľadne vyriešené zobrazovanie cien na účtenkách a na obrazovke počas expedície a aby papierové cenníky minimalizovali náklady na ich tlač.

Dodržanie uvedených pravidiel pomôže minimalizovať finančné a časové náklad prechodu na euro a tiež minimalizovať riziko nahnevaných pacientov z titulu, že nevedeli o cene lieku, prípadne výške doplatku.

Celé znenie Vyhlášky MZ SR č. 247/2008 priniesla  Zbierka zákonov, čiastka 97/2008 Duálne označovanie cenou je povinné 30-dní od vyhlásenia konverzného kurzu, takže od 8.8.2008

Share Button

Vložte komentár